Micro 14

  • Tên sản phẩm: Micro 14
  • Nhận dạng: Dạng bột
  • Xuất xứ: Bionetix International Corp., Canada.